คิดถึง Digital Transformation คิดถึงเรา InterSET

บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ประกอบด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ทั้งด้านการวางแผนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ทั้งระดับปฏิบัติงานจนถึงระดับผู้บริหารองค์กร

ด้วยประสบการณ์การทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ ของเรา ทำให้หลักการทำงานของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสนอในการบริการและเสนอในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีที่ประยุกต์กับประสบการณ์และเทคนิคต่างๆที่สร้างสมมา

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทผู้พัฒนา Enterprise Solution และ นวัตกรรมด้าน ICT ของคนไทย เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ว่ามีศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

มุ่งดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริการ พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ ระบบจำลองทางทหาร และระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

▸ มุ่งดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริการ พัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
▸ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับโลกและการดูแลอย่างต่อเนื่อง
▸ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สังคม เพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน

เป้าหมายของบริษัท (Business Goal)

เป็นบริษทัผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ที่มีคุณภาพ ความเชื่อถือ และ ไว้วางใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้สามารถปรับเทคโนโลยี และวิธีการในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ ระบบการทำงาน การศึกษาและทำความเข้าใจต่ออุปกรณ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันและสามารถใช้งานได้อยูใ่นอนาคตอันใกล้

หลักการทำงาน (Principles of Work)

สร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
เน้นถึงความสำเร็จของระบบงานที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคำสัญญา
ฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรแก่องค์กรให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้คำมั่นในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าอย่างดียิ่ง
หลังจากระบบได้รับการพัฒนาและติดตั้งใช้งานแล้ว เรายังคงรับหน้าที่ปรึกษาและคอยแก้ไขระบบให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการประกันความสำเร็จของการใช้งานในระยะยาว