INTERSET Software House

096 265 1628

ติดต่อ ฝ่ายขาย

กองทัพอากาศ : ระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับการบัญชาการรบ

Web Application Warroom

ประเด็นสำคัญ

  • กองทัพมีข้อมูลด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกับภาคเอกชน ได้แก่ ข้อมูลบุคคลากร ข้อมูลข้าวของเครื่องใช้ ยานพาหนะ ข้อมูลสำคัญๆ ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อนำมาบูรณาการด้วยหลักการเชื่อมโยง หรือ การสร้างมิติของข้อมูล ย่อมทวีกำลังให้แก่กองทัพ ดังคำว่า รู้ทั้งเขา รู้ทั้งเรา ปิดหนทางพ่ายแพ้
  • บริษัทอินเตอร์เซตฯ ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้พัฒนาระบบงาน เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในระบบบัญชาการรบ