INTERSET Software House

096 265 1628

ติดต่อ ฝ่ายขาย

CMMI (Capability Maturity Model Integration) EP1.

cmmi by interset

CMMI ย่อมาจาก Capability Maturity Model Integration เป็นต้นแบบของการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน ที่ทางสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัย คาร์เนกี เมลลอน

กรมเจ้าท่า : ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ (Infrastructure for Maritime Information System: IMIS)

imis

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลวิศวกรรมและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยใช้เป็น ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ (Infrastructure for Maritime Information System: IMIS)

กองทัพเรือ : โปรแกรมแสดงผลภาพถ่ายดาวเทียม

Navy Interset Customer

โปรแกรมแสดงผลภาพถ่ายดาวเทียม กองทัพเรือมีข้อมูลลักษณะที่เป็น Geospatial Data เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่่กองทัพเรือจัดหามา ภาพถ่ายทางอา่กาศจากอากาศยาน ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเหล่าทัพ จากกรมแผนที่ทหาร จากกองทัพอากาศ หรือจากการถ่ายภาพทางอากาศของกองทัพเรือเอง การใช้ประโยชน์จาก Geospatial Data เหล่านั้น จึงมีความสำคัญ

GISTDA : โครงการ ระบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (GMOS)

GMOS

ที่มา โครงการ GMOS เป็นการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ และสร้างแผนที่อัตโนมัติ ใช้ข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจในทุกระดับ โดยจะต้องให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเกิดขึ้น อย่างปัจจุบันทันด่วน ฉะนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องบูรณาการเครื่องมือและข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดจากข้อมูล ดาวเทียม และข้อมูลสถานีตรวจวัดอื่นๆ มารองรับการตัดสินใจ การติดตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชองหน่วยงานทุกภาค ให้เป็นข้อมูลเชิง ประจักษ์ สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ต่อสังคมได้อย่างมีเหตุมีผล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ GISTDA โดยสำนัก ประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในมิติต่างๆ ซึ่ง ข้อมูลต่างๆ ยังอยู่แยกจากกัน ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในแบบองค์รวมได้เคยสะดวก จึงมีแนวคิดที่ จะพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมขึ้น เพื่อให้เกิดการรวมข้อมูลหลายๆ มิติเข้าด้วยกัน มีการวิเคราะห์แบบข้ามมิติและมีหน้าเว็บสำหรับให้ประชาซนไต้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (GMOS)  เลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ด้านสถิติ

Statgis SDMX

Geospatial Statistic : StatGIS สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำระบบนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่สถิติ (Statistical map) ชื่อ ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)