INTERSET Software House

096 265 1628

ติดต่อ ฝ่ายขาย

Digital Transformation เริ่มจากตรงไหน

Digital Transformation

Digital Transformation คำว่า Digital Transformation เป็นคำที่คนในอุตสาหกรรม ICT ได้ยินและรับทราบแนวคิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะการ Transform ด้าน Marketing เช่น บน Social Media ที่ทรงอิทธิพลในบ้านเรา ได้แก่ Facebook , Twitter , Line และ IG  แต่ในปีสองปีมานี้ ในทุกภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เราได้ยินได้ฟังและพูดกันมากขึ้น ซึ่งเหตุผลนั้น น่าจะเกิดจากนโยบายขับเคลื่อน Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทยสี่จุดศูนย์ ของรัฐบาลที่มีทั้งนโยบายและโครงการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรของภาครัฐหลายหน่วยงาน ได้รับงบประมาณในการผลักดันการทำระบบสารสนเทศมาพัฒนาใช้งาน ให้กับองค์กรของตนมากยิ่งขึ้น แล้ว Digital Transformation คืออะไร การเปลี่ยน การปฏิรูป โดยการใช้ดิจิตอล ดูจะเป็นการแปลความแบบตรงไปตรงมาซึ่งก็อาจจะถูก แต่เราคงต้องมาให้ความสำคัญของคำว่า การเปลี่ยน การปฏิรูป ในบริบทของ Digital Transformation ว่าเปลี่ยนแล้วอย่างไร ปฏิรูปเพื่ออะไร   […]

GISTDA : ระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์

GIS Web Application Gistda kalasinHa

ระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันความยากจนได้เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้นในการนี้

กองทัพอากาศ : ระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับการบัญชาการรบ

Web Application Warroom

ประเด็นสำคัญ กองทัพมีข้อมูลด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกับภาคเอกชน ได้แก่ ข้อมูลบุคคลากร ข้อมูลข้าวของเครื่องใช้ ยานพาหนะ ข้อมูลสำคัญๆ ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อนำมาบูรณาการด้วยหลักการเชื่อมโยง หรือ การสร้างมิติของข้อมูล ย่อมทวีกำลังให้แก่กองทัพ ดังคำว่า รู้ทั้งเขา รู้ทั้งเรา ปิดหนทางพ่ายแพ้ บริษัทอินเตอร์เซตฯ ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้พัฒนาระบบงาน เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในระบบบัญชาการรบ