INTERSET Software House

096 265 1628

ติดต่อ ฝ่ายขาย

Category Archives: OURCUSTOMER

แนะนำลูกค้า และ product ที่เราพัฒนาให้

กรมเจ้าท่า : ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ (Infrastructure for Maritime Information System: IMIS)

imis

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลวิศวกรรมและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยใช้เป็น ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ (Infrastructure for Maritime Information System: IMIS)

กองทัพเรือ : โปรแกรมแสดงผลภาพถ่ายดาวเทียม

Navy Interset Customer

โปรแกรมแสดงผลภาพถ่ายดาวเทียม กองทัพเรือมีข้อมูลลักษณะที่เป็น Geospatial Data เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่่กองทัพเรือจัดหามา ภาพถ่ายทางอา่กาศจากอากาศยาน ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเหล่าทัพ จากกรมแผนที่ทหาร จากกองทัพอากาศ หรือจากการถ่ายภาพทางอากาศของกองทัพเรือเอง การใช้ประโยชน์จาก Geospatial Data เหล่านั้น จึงมีความสำคัญ

GISTDA : โครงการ ระบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (GMOS)

GMOS

ที่มา โครงการ GMOS เป็นการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ และสร้างแผนที่อัตโนมัติ ใช้ข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจในทุกระดับ โดยจะต้องให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเกิดขึ้น อย่างปัจจุบันทันด่วน ฉะนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องบูรณาการเครื่องมือและข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดจากข้อมูล ดาวเทียม และข้อมูลสถานีตรวจวัดอื่นๆ มารองรับการตัดสินใจ การติดตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชองหน่วยงานทุกภาค ให้เป็นข้อมูลเชิง ประจักษ์ สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ต่อสังคมได้อย่างมีเหตุมีผล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ GISTDA โดยสำนัก ประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในมิติต่างๆ ซึ่ง ข้อมูลต่างๆ ยังอยู่แยกจากกัน ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในแบบองค์รวมได้เคยสะดวก จึงมีแนวคิดที่ จะพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมขึ้น เพื่อให้เกิดการรวมข้อมูลหลายๆ มิติเข้าด้วยกัน มีการวิเคราะห์แบบข้ามมิติและมีหน้าเว็บสำหรับให้ประชาซนไต้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (GMOS)  เลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ด้านสถิติ

Statgis SDMX

Geospatial Statistic : StatGIS สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำระบบนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่สถิติ (Statistical map) ชื่อ ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)

GISTDA : ระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์

GIS Web Application Gistda kalasinHa

ระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันความยากจนได้เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้นในการนี้

กองทัพอากาศ : ระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับการบัญชาการรบ

Web Application Warroom

ประเด็นสำคัญ กองทัพมีข้อมูลด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกับภาคเอกชน ได้แก่ ข้อมูลบุคคลากร ข้อมูลข้าวของเครื่องใช้ ยานพาหนะ ข้อมูลสำคัญๆ ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อนำมาบูรณาการด้วยหลักการเชื่อมโยง หรือ การสร้างมิติของข้อมูล ย่อมทวีกำลังให้แก่กองทัพ ดังคำว่า รู้ทั้งเขา รู้ทั้งเรา ปิดหนทางพ่ายแพ้ บริษัทอินเตอร์เซตฯ ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้พัฒนาระบบงาน เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในระบบบัญชาการรบ