ภาพที่ 3 หน้าปกหนังสือ Steve Jobs เรียบเรียงโดย Albert Watson