INTERSET Software House

096 265 1628

ติดต่อ ฝ่ายขาย

CMMI (Capability Maturity Model Integration) EP1.

cmmi by interset

CMMI : Capability Maturity Model Integration

ในทุกอุตสาหกรรม เต็มไปด้วยการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เช่นกัน บริษัททั้งยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ต่างโหมโฆษณาว่าบริษัทของตนมีความสามารถ เพื่อที่ลูกค้าจะได้พิจารณาตกลงจ้างงาน บริษัท ที่ผ่านการประเมินคุณภาพในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งระดับมาตรฐาน ISO29110 , CMMI Level 2 และ Level 3 จะมีผลต่อความเชื่อมมั่นของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบริษัทเหล่านั้น จะผ่านกระบวนการการพัฒนาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

CMMI

CMMI ย่อมาจาก Capability Maturity Model Integration เป็นต้นแบบของการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน ที่ทางสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัย คาร์เนกี เมลลอน ในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้น ให้แก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

หลักการของ CMMI ก็คือ ความสำเร็จในการทำงานใดๆ ในอนาคตของบริษัทหรือหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับระดับวุฒิภาวะความสามารถ ในการทำงานของบริษัทหรือหน่วยงานนั้น ในทำนองเดียวกัน วุฒิภาวะความสามารถของบริษัทหรือหน่วยงานนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผลการทำงานในอดีตของบริษัทหรือหน่วยงานนั้น SEI ได้พัฒนาต้นแบบวุฒิภาวะความสามารถออกมาเป็นห้าระดับ กล่าวคือ

cmmi-L5

วุฒิภาวะความสามารถ CMMI ได้รับความสนใจนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น CMMI ทางด้านซอฟต์แวร์นั้น ก็ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์หลายแห่งทั่วโลก บริษัทที่ประเมินผ่านวุฒิภาวะระดับต่างๆ นั้น ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าด้วยดี และในบางแห่งก็มีการกำหนดระดับ CMMI ของบริษัทที่จะเข้ารับงานด้วย เช่นในสหรัฐอเมริกานั้น กระทรวงกลาโหมกำหนดว่า บริษัทที่จะเข้ารับประมูลงานซอฟต์แวร์ได้ จะต้องมีวุฒิภาวะความสามารถ CMMI ระดับที่ 3 เป็นอย่างน้อย นั่นก็คือกระทรวงกลาโหมจะมั่นใจในกระบวนการซอฟต์แวร์ของบริษัทว่า จะสามารถผลิตงานซอฟต์แวร์ตามที่กระทรวงกำหนดได้จริงๆ

CMMI จะมีวิธีการหรือขั้นตอน (process improvement) เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product , service) ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนถึงการส่งมอบ (Release) และการบำรุงรักษา (Maintenance) เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ ปัจจุบันเป็น CMMI version 1.3 (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cmmiinstitute.com/ )

CMMI cmmiinstitute.com

มาตรฐานการประเมินด้วย CMMI จะใช้กลุ่มหัวข้อการประเมินที่เรียกว่า Process Area เป็นแกนในการดำเนินการ โดย Process Areas เป็นกลุ่มของ Best Practices ที่ต้องนำไปปฏิบัติตามแล้วจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ หรืออาจมองว่าเป็นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละงานอาจต้องทำหลาย process area ก็ได้ ซึ่งจะเป็น Guide line ที่ดีที่จะช่วยให้องค์กรที่ต้องการทำ CMMI นำไปปฏิบัติ  โดย ใน CMMI for Development มี 22 process area

 • Causal Analysis and Resolution (CAR)
 • Configuration Management (CM)
 • Decision Analysis and Resolution (DAR)
 • Integrated Project Management (IPM)
 • Measurement and Analysis (MA)
 • Organizational Innovation and Deployment (OID)
 • Organizational Process Definition (OPD)
 • Organizational Process Focus (OPF)
 • Organizational Process Performance (OPP)
 • Organizational Training (OT)
 • Product Integration (PI)
 • Project Monitoring and Control (PMC)
 • Project Planning (PP)
 • Process and Product Quality Assurance (PPQA)
 • Quantitative Project Management (QPM)
 • Requirements Development (RD)
 • Requirements Management (REQM)
 • Risk Management (RM)
 • Supplier Agreement Management (SAM)
 • Technical Solution (TS)
 • Validation (VAL)
 • Verification (VER)

ใน EP 2 จะได้เริ่มอธิบาย Process Area (PA) ต่าง ๆ ที่การทำ CMMI แต่ละ Level กำหนดให้ทำ เพื่อให้ผ่านการประเมิน  โดยอาจจะเน้นและขยายความในบาง PA