ภาพที่ 3 ภาพจำลองตำแหน่งการติดตั้งไฟเลี้ยวบนรถยนต์