INTERSET Software House

096 265 1628

ติดต่อ ฝ่ายขาย

GISTDA : ระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์

GIS Web Application Gistda kalasinHa

ระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์

ปัจจุบันความยากจนได้เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้นในการนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำแอปพลิเคชั่นด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

GIS Web Application Gistda kalasinHappy
  1. เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจน (Web Application และ Mobile Application) ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาความยากจน ของจังหวัดกาฬสินธุ์
  2. เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสให้กับแรงงาน และผู้ประกอบ/ผู้ว่าจ้าง สามารถเช้าถึงแรงงานที่มีคุณภาพ ในท้องถิ่น และเป็นซ่องทางในการประขาสัมพันธ์ข่าวสารการจ้างงาน การจัด!เกอบรม เพื่อพัฒนา ฝีมือแรงงาน
  3. เพื่อประขาสัมพันธ์สินค้ารัตลักษณ์ และสินค้าที่มีการผลิตในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นช่องทางในการสร้างโอกาส ทางการตลาด และแนะนำสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ้างอิง : http://kalasinhappiness.ngis.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.