INTERSET RESEARCH AND SOLUTION

พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
(Custom Software)

เราใช้เทคโนโลยีที่เป็นไปในทิศทางของนักพัฒนาซอฟแวร์ในปัจจุบัน
และมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ง Web Application , Mobile Application ทั้ง Android และ iOS โดยการพัฒนานั้นเราคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ ได้แก่

▸ ประสิทธิภาพ : ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนา ต้องสร้างผลลัพธ์ทที่ตอบโจทย์ในด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานองค์กรนั้นๆ ว่าทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น ค่าใช้จ่ายจากการเสียโอกาส หรือค่าใช้จ่ายจากการทำงานที่ผิดพลาด และสามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มกลุ่มลูกค้า นั้นจึงจะเรียกว่า ระบบ หรือซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพ
▸ ความเร็ว : ความเร็วทั้งในแง่ของการทำงานของระบบหรือซอฟต์แวร์เอง หรือรวมถึงความรวดเร็วที่ระบบช่วยลดกระบวนการทำงานแบบ Manual ลง
▸ ความง่าย : ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้ พนักงานองค์กรทุกระดับงาน และลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานจะทำให้แรงต่อต้านในระยะแรกของการ Transform ลดลง และมีลักษณะที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ผู้ใช้ (User Experience/User Interface : UX/UI)
▸ การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องอย่างรวดเร็วทันเวลา หลังมีการเริ่มใช้ระบบงานแล้ว

จากประสบการณ์ที่บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้ให้กับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนมา ทำให้เรามีแนวทางการทำงานที่เข้าใจลูกค้า ทีมงานเราผสมผสานกระบวนการทำงานแบบมาตรฐานเป็นขั้นตอน แบบ CMMI และการทำงานเพื่อให้ผลผลิตมีความยืดหยุ่นต่อการปรับแก้ด้วยการใช้ Scrum Methodology ตามแนวทาง Software Development Life Cycle (SDLC) แบบ AGILE

พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
(Geographic Information System)

ในปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยในสังคมคนใช้ IT ไปแล้วทั้งการใช้งาน Google Map และ โปรแกรม Google Earth เป็นต้น

งานด้านนี้บริษัท อินเตอร์ เซตฯ มีประสบการณ์ท้ังในระดับการวิจัย และระดับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเทคโนโลยีของระบบ GIS จำเป็นต้องใช้โปรแกรมประเภท Map Server ทำงานให้บริการแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านั้น โดย Map Server ในท้องตลาดมีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน เช่น Arc GIS Server, Geo Server เป็นต้น ซึ่งทีม Software Engineer ของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ นั้น มีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมบน Map Server เหล่านั้นมาแล้ว

การบริการบินถ่ายภาพทางอากาศ

บริษัท อินเตอร์ เซตฯ เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการบินถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบและแปลงข้อมูลทางกายภาพจากทางอากาศให้เป็นรูปแบบดิจิทัล และสามารถเปิดข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในข้อมูลเชิงลึกได้ ปัจจุบันโซลูชั่นดังกล่าวมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค, การก่อสร้าง, การเกษตร, การขนส่ง, เหมืองแร่, น้ำมันและก๊าซ เป็นต้น

บริษัท อินเตอร์ เซตฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ทางด้านการบินถ่ายภาพทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ทันสมัย และบริการด้านการดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพ โดยตัวอย่างการนำโดรนไปใช้งานสำรวจและการถ่ายภาพทางอากาศ ได้แก่

▸ โดรนสำหรับการก่อสร้าง การทำแผนที่การสำรวจที่ดินและการก่อสร้าง ถ้าใช้เทคโนโลยีทางอากาศจะทำให้ประหยัดเวลา และเงินได้มากขึ้น ทำให้ส่งข้อมูลการสำรวจที่ดินในเวลาที่เหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย โซลูชั่นข้อมูลจะสร้างการวิเคราะห์ข้ันสูงโดยอัตโนมัติ เช่น การสร้างแผนที่, แบบจำลองพื้นผิวดิจติอล, Point clouds 3D และอื่นๆ โดรนสามารถตรวจจับข้อมูลได้แม้อยู่ในจุดที่สูง หรืออยู่ในจุดแผนที่ทางเดิน ข้อมูลที่ได้จากโดรนสามารถนำมาใช้งานต่อได้ทันที

▸ โดรนสำหรับสายไฟและสาธารณูปโภค โดรนทำให้การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานรวดเร็วขึ้น ปลอดภัยและถูกต้องมากขึ้น มีบริการตรวจสอบและตรวจตราที่มีประสิทธิภาพกว่าวิธีการแบบเดิมๆ รวมถึงโซลูชั่นด้านการถ่ายภาพที่หลากหลายสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างและการบำรุงรักษา ตลอดจนการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

▸ โดรนสำหรับเหมืองแร่ เหมืองแร่เกี่ยวข้องกับการขุดดิน ในการทำกำไรมักขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ในขณะที่ต้องลดต้นทุนให้น้อยที่สุด เงื่อนไขเบื้องต้นคือการกำหนดปริมาณของดินที่จะขุด โดรนเป็นวิธีที่รวดเร็วและคุ้มค่าในการดำเนินการสำรวจภูมิประเทศ ลดการแทรกแซงของมนุษย์ในพื้นที่ และโดรนได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานในระหว่างการสำรวจ

Your search for a winning expert.

InterSET Research and Solution